תנאים כללים:

חברת SYNCHROLINE מברכת על החלטתכם להצטרף לרשימת הלקוחות שלנו.

1. תחילת התנאים

הלקוח מצהיר כי קרא ובדק את ההסכם על כל סעיפיו ונספחיו וכי הוא מקבל ומאשר את תוכנם והתאמתם.

2. השירות:

השירות יאפשר למנוי להעביר את שיחותיו למוקד מענה אנושי מאויש שזה יספק מענה אנושי / מענה עסקי / מענה טלפוני לפי תסריט שיחה שנקבע מבעוד מועד והעברת הודעות למנוי באמצעות דוא”ל ו/או הודעת SMS.

במידה ויתווספו שירותים נוספים בעתיד, SYNCHROLINE תבחן מחדש עלויות השירות.

3. עלויות:

SYNCHROLINE שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תעריפי השירות ובלבד שתמסור הודעה מוקדמת של 30 יום על כך.

4. שמירת מידע:

אין החברה אחראית לשמור הודעות שיתקבלו עבור הלקוח לאחר שליחתן ללקוח וכמו כן לא יישמרו מספרי הטלפון של השיחות הנכנסות ללקוח, בעת שהפנית השיחות לשירות פעילה.

5. שליחת SMS,MAIL:

SYNCHROLINE מתחייבת לשלוח מיד אחרי קבלת הודעה את הSMS וMAIL.

אומנם אנו כפופים לספקי תקשורת (Orange, Cellcom,….), לכן כל עברת מידעה שתתקבל באיחור לא תהיה באחריות SYNCHROLINE.

6. תקופת השירות

תקופת השירות תחל במועד תחילת השירות ותימשך כל עוד לא הודיע אחד הצדדים למשנהו על כוונתו ורצונו להפסיקה.

7. הפסקת ההתקשרות:

שני הצדדים יהיו ראשיים להפסיק התקשרותם ובלבד שתשלח הודעה בכתב 30 יום מראש.

בכפוף לתשלום ופירעון כל התשלומים על פי הסכם זה ע"י הלקוח. ניתוק השירות הינו באחריות הלקוח. כל עוד ימשיך שימוש בשירות, יחול תשלום וזאת למרות הודעת הפסקת ההסכם. במידה ולא ישלם הלקוח תשלומים לפי ההסכם, סנקרוליין תהיה רשאית לנתק את השירות בהתראה של יומיים.

8. חשוב – הגבלת אחריות

הלקוח מצהיר, מסכים ומאשר כי: הוסבר לו טרם התקשרותו בהסכם זה והוא מודע לכך שמתן השירות תלוי בגורמים רבים שאינם בשליטת החברה, ולפיכך אין החברה מתחייבים כי השירות יביא לתוצאה הרצויה ללקוח ואשר לשמה הוא הצטרף לשירות. גורמים אלה כוללים, בין היתר, מגבלות טכניות הנוגעות לשטח הכיסוי של רשת התקשורת, הפרעות תקשורת, מגבלות טכניות של המכשירים הסלולאריים שבשימוש הלקוח ותקלות אחרות העלולות להתהוות בתקשורת ו/או במערכות החברה. הוסבר לו טרם התקשרותו בהסכם זה והוא מודע לכך שהחברה אינם מתחייבים שהשירות יפעל בכל מקום ו/או מועד וכי יתכן שלא ניתן יהיה להפנות שיחות לשירות ו/או לשלוח הודעות למנוי לשירות ו/או לבטל הפניה לשירות. לפיכך, מוותר הלקוח על כל זכות טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה ו/ או המפעיל או כנגד בעליהם, עובדיהם, שלוחיהם, מכל סיבה שהיא בגין אי העברת וקבלת השיחות ו/או ההודעות. הלקוח לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לדרוש מהחברה ו/או המפעיל סעד ו/או תרופה מכל מין וסוג שהוא.

אחרי חתימת ההסכם במידה והלקוח יבטל את השירות לפני הפעלתו או לא יפעיל אותו בכלל, הלקוח יחויב על מנוי חודשי ראשון – בגין פתיחת קו / הקמת הלקוח / הדרכת הנציגות.

אני, הח"מ, מודע להשלכות בהעברת המידע המבוקש על – ידי מחברת "SYNCHROLINE" באמצעות ה E-MAIL

ולוקח את מלוא האחריות על כן ולא תהיה לי כל תלונה ו/ או תביעה כנגד חברת SYNCHROLINE ו/או נציגה בגין העברת המידע הנ"ל.

שעות פעילות המוקד 9

שעות פעילות המוקד מענה אנושי של סנכרוליין

א'-ה': 24:00 – 08:00

ימי ו': 13:00 – 08:00 שעון קיץ | 12:00 שעון חורף

ניתן לקבל שירות 24/6 ע"י מוקד גיבוי המופעל ע"י חברה חיצונית לסנכרוליין.

שבת וחגי ישראל המוקד העסקי של סנכרוליין סגור.

חברת סנכרוליין היא חברת מענה אנושי לעסקים היחידה ששומרת שבת מ-2006.

הפעלת השירות תוך 48-72 שעות אחרי קבלת חוזה וחיוב חשבון חתום.